image1 image2 image3 image4
ประโยชน์ขององค์กร/ผู้เข้าอบรม

ประโยชน์ขององค์กร/ผู้เข้าอบรม

1.  เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท

2. เพิ่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

3. เพื่อให้องค์กรได้คืนกำไรสู่มือของผู้บริโภคโดยแท้จริงจากการจัดงาน Event

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัท

5. เพื่อให้เกิดความรักและสามาคีในองค์กร

6. เพื่อเป็นการชี้วัดดัชนีย์การเติมโตของบริษัท(วัดจากก่อนจัดกิจกรรม Training. และหลังจากกิจกรรมโดยติดตามผลงาน)

 

หลักสูตรที่บรรยาย

1. หลักสูตร   “ความรู้  การตีความข้อกำหนด ISO9001:2008   และแนวทางในการประยุกต์ใช้”

2. หลักสูตร   “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน  และการตรวจประเมินระบบ ISO9001:2008”

3. หลักสูตร  “จัดการระบบบริหารงานคุณภาพอย่างไร   ให้ง่ายและมีประสิทธิภาพ”

4. หลักสูตร  “เข้าใจระบบมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000:2001”

5. หลักสูตร  “ก้าวสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ (MC)”

6. หลักสูตร  “Team Work  Works”

7. หลักสูตร “3  ขั้นตอนพร้อมรับมือกับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

8. หลักสูตร  “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

9. หลักสูตร  “เรียนรู้การเป็นสุดยอดผู้นำแห่งความสำเร็จ”

10. หลักสูตร  “การบริหารความขัดแย้งภายในองค์การ”

11. หลักสูตร  “มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ”

12. อื่น ๆ  ตามที่องค์การต้องการ  โดยองค์การและวิทยากรร่วมกันออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์การ